ŞİMDİ GÖNÜL KÂBESİNİ İMAR ZAMANI

Kutlu iklime yola çıkacak her mümin öncelikle insani ilişkilerinde Allah Resulü’nün bize öğrettiği sevgi, saygı, rahmet, şefkat, merhamet, adalet, nezaket, nezafet ve nezaheti kurmalıdır. Takvayı kuşanmalıdır. ” “Beytullah: özlem yurdu
İnsanlar için yeryüzüne yapılan ilk ev Kâbe’dir. (Âl-i İmran, 3/96.) Yüce Allah bu ilk evi “beytim/evim” diye nitelendirmiştir. (Hac, 22/26.) Hz. İbrahim eşi Hacer’i henüz süt emmekte olan oğlu İsmail ile Yüce Allah’ın evinin yanına bırakmış ve şöyle dua etmiştir: “Ey Rabbimiz! Ben neslimden bir kısmını senin kutsal evinin yanında ekinsiz bir vadiye yerleştirdim. Ey Rabbimiz! Namazı dosdoğru kılsınlar diye… İnsanlardan bir kısmının gönlüne onların özlemini düşür ve onlara ürünlerden rızık ver ki şükretsinler.” (İbrahim, 14/37.)

Özetle Şeyh Şa’ravi’nin de dediği gibi Hz. İbrahim’in bu duasının bir yansıması olarak pek çok insan Kâbe’ye büyük bir özlem duyar. Kalpleri yeryüzünün bu ilk evine meyleder. İlk insan ve ilk peygamber Âdem aleyhisselamın Yüce Allah’a yönelip tövbe ettiği bu kutlu yuvaya gitmek ister. İnsanlar yaptıkları hatalardan, günahlardan dönüş yapmak, tövbe etmek, arınmak, Yüce Allah’a yönelmek, samimiyetle ona kul olmak, hayatlarında tertemiz bir sayfa açmak için babaları Âdem gibi bu ilk eve sığınmak ve yeni bir başlangıç yapmak isterler.

Ev, yuva insanın gönül huzuruyla sığınacağı yerdir. İnsan yuvasına sığınır. Orada dinlenir, huzur bulur. Evinde yabancılık çekmez. Yuva sevgi yeridir. İnsan orada sevileceğini bilir. Bu anlamda Beytullah/Allah’ın evi herkesin sığındığı, yabancılık çekmediği ve huzur bulduğu yerdir. Bundan dolayıdır ki ilginç bir şekilde bir defa Beytullah’a giden oraya tekrar dönmek ister. Oradan ayrılmak istemez. Daha Beytullah’tan ayrılmadan oranın özlemi başlar. Yüce Allah’ın bir rahmeti olarak oraya girenin gönlündeki bütün gamlar, kederler gider. Zihnini meşgul eden her şeyden sıyrılır âdeta. Dünya meşgalelerini unutur. Beytullah’ta kendini evinde hisseder. İşte böyle bir özlemle insanlar Beytullah için kutlu yolculuğa çıkarlar.

Bütün zorluklarına ve külfetine rağmen insanlar hacca gidebilmek için çareler arar. Hatta hac sorumluluğu olmayanlar bile hacca gidebilmek için kendini zorlar. Milyonlarca insanın sıra beklediği bir zamanda bu pek mümkün olmasa da bir defa hac yapan ikinci defa yapmak ister. İkinci defa yapan üçüncüyü yapmak ister.

Şa’ravi şöyle diyor: “Eğer Kâbe’nin bu manevi çekimi insanların gönlünde hep devam etse insanlar tüm işlerini güçlerini terk edip Beytullah’ın civarında kalmak isterler. Bunun içindir ki Hz. Ömer hac menasikini tamamlayanların vakit kaybetmeden yurtlarına ve ailelerine dönmelerini ister, bunun için elinden geleni yapardı.” (https://www.masrawy.com/islameyat/quran-ayt_elyoum/details/2015/1/31/440265/تفسير - الشعراوي - للآية - 521 - من - سورة - البقرة Erişim: 8 Temmuz 2021 Perşembe)

Hac: büyük nimet
Hac, Müslümanlara Yüce Allah’ın lütfettiği en büyük nimetlerden biridir. Hacda dünyaya ve ahirete ilişkin pek çok yararlar vardır. Bir ayet-i kerimede de açıklandığı gibi (Hac, 22/28.) hacca gidenler bu yararlara bizzat tanık olurlar. Âlimlerimizin büyük çoğunluğu ayette geçen “…Böylece kendileri için faydalı olan şeyleri açık seçik görsünler…” ifadesinde geçen faydaları hem dünyaya hem de ahirete ilişkin yararlar olarak açıklamışlardır.

Ayette “yararlar” anlamındaki “menafi” kelimesinin dilbilgisi açısından “nekre/belirsiz” kalıpta yer alması, başka ibadetlerde bulunmayan bu ibadete özgü yararları anlatmak içindir. (Ebu’l-Berekât en-Nesefî, Medârik, dâru’l-Kitabi’l-Arab, Beyrut, 3/99.) Böylece Arapçanın kuralları bakımından bu yararların büyüklüğü, çokluğu ve çeşitliliği de ifade edilmiş olmaktadır. İbn Arabi, Ahkamü’l-Kur’an’da bunun dinî dünyevi bütün yararları içine alan genel bir ifade olduğunu söylemektedir. (İbnu’l-Arabi, Ahkâmü’l-Kur’an, Dâru’l-Fikri’l-Arabi, Tahkik: Ali uhammed Bicaâvî,3/1281.) Haccın bireysel ve toplumsal bu yararları, hacla ilgili pek çok anlatımda dile getirilmektedir. Fakat dünyevi yararlar asıl amaç değildir. Asıl amaç dinî yararlardır. Dünyevi yararlar buna tabidir. (Ebu Bekir er-Râzî el-Cassas, Ahkâmü’l-Kur’an, Tahkik: Muhammed Sadık Gamhavi, Dâru’l-Mushaf, Kahire, 5/66.)

Yeryüzünün en büyük eşitlik ve kardeşlik tablosu
Bu yararların en başında haccın, yeryüzünün en büyük kardeşlik ve eşitlik tablosu olması gelir. Böyle bir tablonun yeryüzünde bir benzeri yoktur. Renkleri, dilleri, ırkları, coğrafyaları ve mahalli kültürleri farklı milyonlarca insanın eşitlik içinde bir araya geldiği bu tablo gerçekten büyük bir nimettir.

Müslümanlar bu büyük nimet sayesinde yeryüzünde başka hiçbir millete nasip olmayan maddi manevi büyük yararlar elde edebilecek konumdadırlar. Önemli olan haccın bu niteliğinin zayi edilmemesidir. Hac sayesinde pek çok kazanım özel çabalar harcamadan bile kendiliğinden elde edilebilmektedir. Bir de dünyanın dört bir tarafında yaşayan bütün Müslümanların aralarında, haccın en büyük amaçlarından biri olan birlik ve beraberliği sağlayarak planlı ve özenli bir şekilde haccın amaçlarını gerçekleştirmek üzere harekete geçtiklerini düşünün…

Nimetlerin içinde yaşarken
Her biri başlı başına büyük birer nimet olan haccın yararlarına pandemi nedeniyle maalesef iki yıldır evrensel anlamda tanık olunamadı. Bu yıl ikinci defa hacca gidilemiyor. Geçen sene hac, Mekke-i Mükerreme’de bulunan sınırlı sayıda insanla yapıldı.
Şairin, “Ol mâhîler ki deryâ içredir deryâyı bilmezler” dediği gibi nimetlerin içinde yaşarken kıymetleri pek idrak edilemiyor. Elden gidince nimetlerin kadri daha iyi anlaşılabiliyor. İki yıldır hacca gidilememesi umulur ki bu büyük nimetin kadrini daha iyi anlamaya ve haccın ümmeti kuşatan büyük kazanımları üzerinde düşünmeye vesile olur.
Hiç kuşkusuz bu nimetlerin en büyüklerinden biri de Allah’ın evine yapılacak seferin gönlün imarına yönelik bir yolculuk olmasıdır.

Gönül Kâbesi
Kâbe’nin konumu Müslümanlar nezdinde çok yüksektir. Çünkü Kâbe sembolik olarak Yüce Allah’ın evidir. (Bakara, 2/127, 158; Âl-i İmran, 3/96,97; Enfal, 8/35; Hac, 2/26; Kureyş, 106/3.) Bu ev, kutlu, saygın ve dokunulmaz kılınmıştır. (Maide, 5/97.) Bu kutlu ev, kadimdir. (Hac, 22/29-33.) Bu yüksek konumu sebebiyle arifler, gönlün önemini ve yüceliğini İslam’ın en büyük kutsallarından olan Kâbe ile kıyaslayarak çok etkin bir üslupla anlatmışlardır. Bu hususta şu meşhur şiirdeki ifadeler konuyu çok güzel bir şekilde ortaya koymaktadır:
Dil bedest-âver ki hacc-ı ekberest
Ez hezârân Ka`be yek dil bihterest
Ka`be bünyâd-ı Halîl-i Âzerest
Dil nazargâh-ı Celîl-i Ekberest

Bir gönül al, bu Hacc-ı ekberdir
Bir gönül almak binlerce Kâbe yapmaktan daha iyidir
Kâbe Âzer oğlu İbrahim’in yapısıdır
Gönül ise Allah Teâlâ’nın nazargâhıdır
(Bu şiirin son mısrası Mevlana Molla Huseyn Kâşifî’nin, Lübbü Lübabı Mesnevi adlı eserinde yer alımıştır. Ez Neşriyyatı Bengâh Efşârî, Çaphane Şirketi Matbuat, Tarihsiz, s. 36.) “Hacc-ı ekber” büyük hac, en büyük hac anlamına gelir. Hacc-ı ekberle ilgili çeşitli açıklamalar yapılmıştır. Ancak burada konumuzu ilgilendiren yönü, Hacc-ı ekberin büyük faziletidir. Bu büyük faziletle karşılaştırma yapılarak gönül yapmanın dindeki üstün yerine dikkat çekilmekte ve haccın esas hedefinin gönüller yıkan tutum ve davranışlardan kurtularak gönüller yapan bir erdeme erişmek olduğu anlatılmaktadır.

Esasen genelde ibadetlerin, özelde ise haccın hikmeti de insanı takvaya eriştirmektir. Gönül yapmak takvanın gereği, gönül yıkmak ise takva ile asla bağdaşmayacak bir tutum ve davranıştır. Bundan dolayıdır ki Yunus Emre şöyle der:
Yunus Emre der hoca gerekse var bin hacca
Hepsinden iyice bir gönüle girmektir

Ak sakallu pîr koca bilmez ki hâli nice
Emek vermesün hacca bir gönül yıkar ise

Gönül Çalab’ın tahtı gönüle Çalap baktı
İki cihan bedbahtı kim gönül yıkar ise

Bu anlamı dile getiren ariflerden biri de Aziz Mahmut Hüdâî’dir:
Aceb mi Kâbe’den eşref olursa kâmilin kalbi
Bunu cân ile isgâ et efendi kavl-i sâdıkdır
Binâsı Kâbe’nin mahlûk işidir seng ü hâk ile
Gönül hod dest-i kudretle yapılmış sun’-i Hâlik’dır

Kâbe’den eşref tutulsa kalb-i insânî nola
Dest-i kudretle yapılmış sun’-ı Rabbânî dürür
Kalb-i kâmil Kâbe’den eşrefdir okursan sebak
Kâbe’yi mahlûk yapdı kalbi sun’-i pâk-i Hak

Esasen ariflerin bütün bu sözleri, özünü Allah Resulü’nden rivayet edilen Kâbe’yi tavaf ederken söylediği şu hadisten almaktadır: “(Ey Kâbe!) Sen ne güzelsin ve kokun da ne güzel! Sen ne yücesin ve saygınlığın da ne yüce! Ama bu canı bu tende tutan Allah’a yemin ederim ki Allah nezdinde malıyla, kanıyla müminin hürmeti (saygınlığı), senin hürmetinden daha büyüktür!” (İbn Mace, Fiten, 2.)

Kâbe’ye nasıl put yakışmazsa gönle de şirk ve fasıklık yakışmaz. Kibir, kendini beğenmişlik, başkalarını hakir görme, bencillik gibi kötü ahlaki vasıflar kalbi kirleten unsurlardır. Kalbin bunlardan temizlenmesi gerekir. Hac yolculuğu kalbi, ona yük teşkil eden bu yüklerden kurtarmak içindir.

Allah’ın evinin temizlenmesi - gönül Kâbesinin temizlenmesi
Sür çıkar ağyârı dilden tâ tecellî ide Hakk
Pâdişâh konmaz sarâya hâne ma’mûr olmadan

İnsan hacca gönül Kâbe’sini temizleyerek gitmelidir. Bu temizliği gerçekleştirmeden veya gerçekleştirme hedefi gütmeden yapılacak yolculuğun şeklî kalmaktan öte geçmeme riski büyüktür. Bu sebeple Yüce Allah’ın telbiyesine karşılık vermeyebileceği endişesiyle gönlünü putlaşan arzu ve kuruntulardan temizleyerek kutlu yolculuğa çıkmalıdır.

Hz. İbrahim ve oğlu İsmail Yüce Allah’ın emriyle Kâbe’yi eski temelleri üzerine inşa edip tamamladıktan sonra Allah Teâlâ onlara: “Tavaf edecekler, ibadete kapanacaklar, rükû ve secde edecekler için evimi temiz tutun.” diye emretmiş. (Hac, 22/26.) “…İbrahim ve İsmail’e ‘Tavaf edecekler için, kendini ibadete verecekler, rükû ve secde edecekler için evimi temiz tutun.’ diye ahit verdik.” (Bakara, 2/125.) buyurmuştur.

Fetih günü Kâbe putlardan temizlenince Hz. Peygamber ve beraberindekiler Zemzem Kuyusu’ndan kovalarla su çekerek Kâbe’nin içini ve dışını yıkadılar. Daha sonra da Kâbe’nin yılda bir veya iki defa zemzemle yıkanması âdet oldu (Mustafa Sabri Küçükaşçı, DİA, Zemzem maddesi) Günümüzde icra edilen Kâbe yıkama merasimleri bu uygulamanın devamıdır.

Kâbe’nin temizlenmesi, temiz tutulması yalnızca maddi kirlerden paslardan temizlenmesi değildir. Esas temizlik Kâbe’nin tevhide aykırı her türlü şirkten, Müslümanlığın özüyle bağdaşmayan her çeşit tutum, eylem, davranış ve uygulamalardan temizlenmesidir. Kâbe’nin, haccın ruhu ile bağdaşmayacak, Müslümanların birliğine beraberliğine zarar verebilecek her türlü unsurdan uzak tutulması bu temizliğin bir gereğidir.

Gönlümüzü hacca hazır hâle getirmek, kalben, zihnen, fikren ve amelen hazır hâle gelmek hacca gitmek kadar önemlidir. Bu bakımdan bu pandemi zamanında üzerimize düşen, gönlümüzü Yüce Allah’ın nazargâhı olacak şekilde tertemiz etmek için çabalamaktır. Etrafımızdaki ve dünyanın muhtelif yerlerindeki elemleri, çığlıkları duymadan, insanların derdini dert edinmeden, yetimin başını okşamadan, düşkünün elinden tutmadan, elimize, belimize, dilimize sahip olmadan, İslam’ın nurunu manevi buhranlar içinde kıvranan insanlığa taşıma azmi gütmeden gönlümüzün imarı mümkün olmayacaktır. Aynı şekilde her biri Beytullah’ın birer şubesi olan mescitlerimizin manevi imarını gerçekleştirmeden Kâbe’ye yolculuk için hazır olduğumuzu düşünmemeliyiz.

Hacda canlı olarak yaşanması gereken eşitlenme ve kardeşlik bilincini içinde yaşadığımız çevrede ve toplumda inşa etmeden hacca hazır olduğumuzu söylemek zordur. İçinde yaşadığımız sosyal ve doğal çevreye karşı Rabbimizin bize yüklediği ödevleri yerine getirmeden, gerekli hak ve adalet duyarlılığını ortaya koymadan gönlümüzün hacca hazır olduğunu söyleyemeyiz. Harem bölgesinin bitkilerine ve canlılarına zarar vermemenin, ihramlı iken en küçük canlılara bile dokunamamanın asıl hedefinin bize taşımamız gereken bazı duyarlılıkları kazandırmak olduğunu hatırdan çıkarmamalıyız.

Kutlu iklime yola çıkacak her mümin öncelikle insani ilişkilerinde Allah Resulü’nün bize öğrettiği sevgi, saygı, rahmet, şefkat, merhamet, adalet, nezaket, nezafet ve nezaheti kurmalıdır. Takvayı kuşanmalıdır. En güzel örneğin ahlak-ı hamidesini elinden geldiğince hayatına hâkim kılma azmi ve kararlılığı ile hareket etmelidir. Böyle bir hedefe kilitlenen mümine Cenab-ı Hakk’ın yardımını esirgemeyeceği ve gönlünün nazargâhı hâline gelmesini lütfedeceği muhakkaktır.

İşte şimdi bu hedefi gerçekleştirmek için gayret sarf etme zamanıdır. İçimizdeki putları yıkma zamanıdır. Gönül Kâbe’sindeki putların yıkılması, gönül Kâbe’sinin temizlenmesinin simgesidir.

Tasarım © 2021 Temmuz - Dijital Yayınlar Daire Başkanlığı
  • Kenarlıklı
  • Tam Ekran
h1, h2, h3 { color: #2f2f2f; } a { color: #2f2f2f; } .page-header-top:before { background: #2f2f2f; } .page-separator { border-top-color: #2f2f2f; } .page-separator:before { border-bottom-color: #2f2f2f; } .page-footer { background: #2f2f2f; } @media screen and (max-width: 767px) { .page-header-top { background: #2f2f2f; } } .main-nav li ul { border-right-color: #2f2f2f; border-bottom-color: #2f2f2f; border-left-color: #2f2f2f; } .main-nav li li a { border-top-color: #2f2f2f; border-bottom-color: #2f2f2f; color: #2f2f2f; } .main-nav li li:hover > a { color: #2f2f2f; } .main-nav li li.active > a, .main-nav li li.active:hover > a { background: #2f2f2f; color: #fff; } .main-nav .switcher i { border-color: #2f2f2f; background: #2f2f2f; } .secondary-nav > li > a:after { border-bottom-color: #2f2f2f; } .secondary-nav .dropdown{ background: #2f2f2f; } .woocommerce .product .summary .product_meta .posted_in a:hover { background: #2f2f2f; } .woocommerce .product .summary .product_meta .posted_in a:hover:before{ border-right-color: #2f2f2f; } .woocommerce .product .summary .tagged_as:before{ color: #2f2f2f; } .bread-crumbs { border-top-color: #2f2f2f; } .bread-crumbs:before { border-bottom-color: #2f2f2f; } .not-found h1:after, .not-found h1:before { background: #2f2f2f; } .tag-links a:hover { background: #2f2f2f; } .tag-links a:hover:before{ border-right-color: #2f2f2f; } .not-found p { border-top-color: #2f2f2f; border-bottom-color: #2f2f2f; } .not-found p:after { border-top-color: #2f2f2f; } .not-found p:before { border-bottom-color: #2f2f2f; } .author-info { border-top-color: #2f2f2f; border-bottom-color: #2f2f2f; } .author-info:after, .author-info:before { border-bottom-color: #2f2f2f; } .author-info .cross:after, .author-info .cross:before { background: #2f2f2f; } .best-reviews h4 span { background: #2f2f2f; } .best-reviews .more { border-top-color: #2f2f2f; border-bottom-color: #2f2f2f; } .best-reviews .more:after, .best-reviews .more:before { background: #2f2f2f; } .best-reviews .owl-buttons div:hover { color: #2f2f2f; } .best-reviews .owl-buttons div:before { border-color: #2f2f2f; background: #2f2f2f; } .categories .head:before { border-top-color: #2f2f2f; border-bottom-color: #2f2f2f; } .categories .head span { background: #2f2f2f; } .categories .owl-buttons div:hover { color: #2f2f2f; } .categories .owl-buttons div:before { border-color: #2f2f2f; background: #2f2f2f; } .countdown p { border-top-color: #2f2f2f; } .countdown p:after { border-bottom-color: #2f2f2f; } .countdown li { color: #2f2f2f; } .countdown .sep { background: #2f2f2f; } .latest-article { border-top-color: #2f2f2f; } .latest-article:after { border-top-color: #2f2f2f; } .latest-articles hr { border-top-color: #2f2f2f; border-bottom-color: #2f2f2f; } .latest-articles h4 span { background: #2f2f2f; } .latest-articles .more { border-top-color: #2f2f2f; border-bottom-color: #2f2f2f; } .latest-articles .more:after, .latest-articles .more:before { background: #2f2f2f; } .latest-articles-alt h4 span { background: #d3d2cc; color: #2f2f2f; } .latest-articles-alt h4 i:after, .latest-articles-alt h4 i:before { background: #2f2f2f; } .latest-posts .head-line i{ color: #2f2f2f; } .latest-posts .head-line{ border-top: 2px solid #2f2f2f; border-bottom: 1px solid #2f2f2f; } .latest-posts h2 { border-top-color: #2f2f2f; border-bottom-color: #2f2f2f; } .latest-posts h4 span { background: #2f2f2f; } .pagination .active { border-color: #2f2f2f; background: #2f2f2f; } .process i { color: #2f2f2f; } .process i:after { box-shadow: inset 0 0 0 1px #2f2f2f, 0 0 0 2px #2f2f2f; } .process li:hover i:after { background: #2f2f2f; } .timeline li { border-color: #2f2f2f; } .timeline li:before { border-left-color: #2f2f2f; } .timeline li:nth-child(even):before { border-right-color: #2f2f2f; } .timeline .icon { border-color: #2f2f2f; background: #2f2f2f; } .timeline .title { background: #2f2f2f; } .timeline .title:before { border-top-color: #2f2f2f; } @media screen and (max-width: 767px) { /* phone */ .timeline li:before { border-right-color: #2f2f2f; } } .sitemap li a { border-top-color: #2f2f2f; border-bottom-color: #2f2f2f; } .sitemap li a:after, .sitemap li a:before { background: #2f2f2f; } .sitemap li li:before { background: #2f2f2f; } .sitemap li li a:hover { color: #2f2f2f; } .contacts { border-top-color: #2f2f2f; } .contacts:before { border-bottom-color: #2f2f2f; } .contacts p span { color: #2f2f2f; } .contacts .social:hover { color: #2f2f2f; } .contacts .social:before { border-color: #2f2f2f; background: #2f2f2f; } .feedback { border-top-color: #2f2f2f; } .feedback:before { border-bottom-color: #2f2f2f; } .composer .text h3:after { border-bottom-color: #2f2f2f; } .composer .text h3:before { border-top-color: #2f2f2f; } .composer .text .hr-alt { border-color: #2f2f2f; } .composer .text.intro .icons li:after { background: #2f2f2f; } .composer .text.intro .icons li{ color: #2f2f2f; } .composer .text.intro .icons li:before { background: #2f2f2f; } .composer .accordion dt span:before { background: #2f2f2f; } .composer .accordion-large dt { border-top-color: #2f2f2f; } .composer .accordion-large dt:before { border-bottom-color: #2f2f2f; } .button { background: #2f2f2f; } .button:hover { color: #2f2f2f; } .button-bordered:hover:before { border-color: #2f2f2f; } .button-alt { background: #c1c0b4; color: #2f2f2f; } .button-alt:hover { background: #2f2f2f; color: #c1c0b4; } .button-alt.button-bordered:before { border-color: #2f2f2f; } .button-alt.button-bordered:hover:before { border-color: #c1c0b4; } .composer .progress-bar .bar { background: #2f2f2f; } .composer .progress-bar-alt li { border-color: #2f2f2f; } .composer .tabs > label { border-color: #2f2f2f; background: #2f2f2f; } .list i{ color: #2f2f2f; } .link-cont a:after{ background: #2f2f2f; border-color: #2f2f2f; } .link-cont a:hover{ color: #2f2f2f; } .widget-calendar .ui-datepicker-calendar th{ background: #2f2f2f; } .blog .item:after, .blog .item:before, .portfolio .item:after, .portfolio .item:before{ border-color: #2f2f2f; } .portfolio:not(.gallery) .item{ border-color: #2f2f2f; } .portfolio .secondary-filter-mobile i{ background: #2f2f2f; } .blog .item-footer, .portfolio .item-footer{ border-color: #2f2f2f; } .blog.single-item .item-footer .tags, .portfolio .item-footer .tags{ color: #2f2f2f; } .portfolio.single-item .proj-details .head{ color: #2f2f2f; border-color: #2f2f2f; } .portfolio .item-footer:after, .portfolio.single-item .content-part:before, .portfolio.single-item .content-part, .portfolio.single-item .proj-details .head:before{ border-color: #2f2f2f; } .portfolio .item-footer:after, .portfolio.single-item .proj-details .head span:after, .portfolio.single-item .proj-details .head span:before{ background: #2f2f2f; } .portfolio.single-item .proj-details ul>li i{ background: #2f2f2f; } .portfolio.single-item .proj-details ul>li span{ color: #2f2f2f; } .choose-post, .choose-post>div, .choose-post .prev, .blog .item{ border-color: #2f2f2f; } span.categor{ background: #2f2f2f; } .post-info{ color: #2f2f2f; } .offer .offer-item h4 span{ background: #2f2f2f; } .comments, .comments:before, .comments:after, .offer, .offer:before, .offer:after{ border-color: #2f2f2f; } .woocommerce #page-meta, .woocommerce #page-meta:before, .woocommerce ul.products .product{ border-color: #2f2f2f; } .widget .head, .widget .widget-title, .widget .head:before, .widget .widget-title:before{ border-color: #2f2f2f; color: #2f2f2f; } .widget .head span:after, .widget .head span:before, .widget .widget-title span:after, .widget .widget-title span:before{ background: #2f2f2f; } #searchform>div:before, .price_slider .ui-slider-range{ background: #2f2f2f; } #searchform>div.hover-search:before{ color: #2f2f2f; } .star-rating>span:before, .comment-form-rating .stars .stars-active{ color: #2f2f2f; } .woocommerce .woocommerce-breadcrumb, .woocommerce .woocommerce-breadcrumb:before{ border-color: #2f2f2f; } .woocommerce #list-or-grid>div.active, .woocommerce .product .woocommerce-tabs .tabs>li.active a, .woocommerce .related.products .owl-buttons div:hover{ color: #2f2f2f; } .woocommerce #list-or-grid>div, .woocommerce table tbody .product-remove .remove:hover:before, .woocommerce .product .woocommerce-tabs .tabs>li, .woocommerce #review_form #submit, .woocommerce .related.products h2:before, .woocommerce .related.products .owl-buttons div:before{ background: #2f2f2f; } .woocommerce .cart-collaterals>*, .woocommerce .cart-collaterals>*:before, .woocommerce .product .summary .product_meta, .woocommerce .product .summary .product_meta:before, .woocommerce .product .summary .product_meta:after, .woocommerce .related.products h2, .woocommerce .related.products .owl-buttons div:before{ border-color: #2f2f2f; } #comments .comment-text>.meta [itemprop="author"], .woocommerce #review_form #submit:hover{ color: #2f2f2f; } .woocommerce table tbody .product-remove .remove:before{ border-color: #2f2f2f; color: #2f2f2f; } .woocommerce table thead, .woocommerce .product .summary .main-features .features>div i, .woocommerce .product .summary .product_meta a:after{ background: #2f2f2f; } .woocommerce .shipping-calculator-form .button, .woocommerce .shipping-calculator-form>:first-child:hover:before{ color: #2f2f2f; } .woocommerce .shipping-calculator-form .button:hover{ background: #2f2f2f; } .composer .tabs > input:checked + label { color: #2f2f2f; } .composer .toggles dt span:before { background: #2f2f2f; } .widget .head { border-top-color: #2f2f2f; color: #2f2f2f; } .widget .head:before { border-bottom-color: #2f2f2f; } .widget .head span:after, .widget .head span:before { background: #2f2f2f; } .widget-categories li i { background: #2f2f2f; } .widget-authors .owl-buttons div:hover { color: #2f2f2f; } .widget-authors .owl-buttons div:before { border-color: #2f2f2f; background: #2f2f2f; } .widget-comments .author i { background: #2f2f2f; } .widget-commented .icon { background: #2f2f2f; } .widget-commented .icon:after { border-top-color: #2f2f2f; border-left-color: #2f2f2f; } .widget-twitter li i { border-color: #2f2f2f; color: #2f2f2f; } .widget-tags a:hover { border-color: #2f2f2f; } .widget-reviews li div { background: #2f2f2f; } .widget-social ul { border-color: #2f2f2f; background: #2f2f2f; } .widget-alt-about .social:hover { color: #2f2f2f; } .widget-alt-videos .item { border-color: #2f2f2f; }