KURBAN: ALLAH RESULÜ’NÜN (S.A.S.) KUTLU MİRASI

Dinimizde hikmetten yoksun bir ibadet yoktur. Kurbanın, zenginler ile fakirler arasında bir yardımlaşma köprüsü olduğu, onlara ihtiyaç sahiplerini düşünme hassasiyetini kazandırdığı gibi.” “İslam ümmeti dendiği zaman insanların zihin dünyasında bazı ibadetler hemen öne çıkar. Bu bağlamda ilk olarak namaz akla gelir. Bunu hac ve oruç gibi diğer ibadetler takip eder. Böylesi ibadetler Müslümanlığın görünür yüzünü de oluşturur. Bir kısmı, namazda olduğu gibi her gün yerine getirilirken bir kısmı da yılda bir kez eda edilir, oruç ve hac gibi. İbadetler elbette pek çok hikmeti barındırır. Bunlardan birisi de kulun yaratıcısı ile olan akdini bir başka ifadeyle Allah’a bağlılığını yineleme zamanları olmasıdır. Dolayısıyla mümin, Hz. Peygamber’in rehberliğinde kendisine sunulan kulluk görevlerini gerçekleştirdiği oranda Allah’a bağlılığını hayata yansıtmış olur. Bunlardan uzak kaldığı nispette de yaratıcı ile bağını zayıflatır.

Esasında kulluk görevleri, ibadetin lezzetini tatmış olanlar için sorumluluğun ötesinde bir anlam ifade eder. Bu nedenle bazı insanların beş vakit namazı camide eda edebilmek için çırpındığı görülür. Aynı şekilde Kâbe sevgisi yüreğinin bir parçası hâline gelmiş olan kişiler her vesilesiyle Allah’ın evine koşmak için fırsat kollar. Ramazanı iple çeken, oruç ayı biterken üzülen müminlerin durumu da bunun bir başka tezahürüdür. Çünkü imanın kıvamını gönül dünyalarında yoğunlaştırmış olan bu güzel insanlar ile Allah arasındaki ilişki görev sorumluluğunun çok ötesine geçmiştir. Böyleleri kulluğun hazzını vücutlarının her zerresinde hissettiklerinden, etraflarındaki müminleri de yaşamlarıyla, ibadet coşkularıyla, haramlardan uzak kalmalarıyla etkilerler. Onların çok fazla bir şey anlatmasına da gerek yoktur. Hâllerine sirayet eden kulluklarıyla sizi hemen etki altına alırlar. Yanlarında bulunmaktan dolayı huzur duyarsınız ve Allah’ı hatırlarsınız.

Ve kurban
Müslümanların yolunu gözledikleri ve yılda bir kez gelen ibadetlerden biri de kurbandır. Bu ibadet, diğer ibadetler gibi Müslümanların kimliklerini oluşturmada çok önemli bir yer tuttuğu gibi Rablerine karşı kulluklarını ortaya koymanın da bir başka vesilesidir. Zihin dünyamızı süsleyen hatırat boyutu ise başlı başına bir değerdir. Nitekim bu satırları okuyan herkesin çocukluk yıllarından itibaren kurbanla ilgili anlatacağı pek çok hatırasının olduğu bir hakikattir. Öyle ki bu ibadet vesilesiyle beraber kurban kestikleri insanlarla dostluklarını güçlendirmişler, akrabalarıyla bayramlaşmışlar, konu komşuya ikram etmek suretiyle yüreklerindeki merhamet damarını güçlendirmişler ve en güzeli de Müslümanlıklarını pekiştirmişlerdir. Velhasıl kurban onlar için her yönüyle bir bayram olmuştur. Son dönemlerde bu ruhu büyük şehirlerde yaşayabilmek, keza çocuklarımıza yaşatabilmek oldukça zorlaşmış olsa bile hayatımızın bir güzelliği ve neşesi olarak yaşamımızda önemli bir yer tutmaya devam etmektedir. Özellikle de kırsal yerleşim yerlerinde yaşayanlar veya kurbanlarını böylesi bölgelerde kesme imkânı elde edenler bu ibadetin sunduğu manevi iklimden çok daha fazla istifade etme imkânı bulmaktadırlar. Neresinden bakılırsa bakılsın, her yönüyle hamdedeceğimiz bir ibadettir. Hatta öyle ki ülkemiz insanını birbirine yakınlaştırması bile başlı başına bir hayırdır. Dolayısıyla kurban güzel yurdumun insanlarını kardeş yapan temel ibadetlerimizden birisidir.

Hoş olmayan bazı manzaralar
İyice azalmakla birlikte, her yıl kurbanda bazı olumsuz manzaralar ortaya çıkabilmekte ve bazılarınca bu durum bahane edilerek ileri geri laflar edilebilmektedir. Oysa iyi niyetli insana düşen görev, yanlışlıkları ıslah edici ve onarıcı bir yaklaşımla ele almaktır; hataların acısını ibadetten çıkarmamaktır. Dolayısıyla şöyle bir şey denemez: “Efendim, kurbanda hoş olmayan manzaralar görüyoruz. Keza hayvanların bir kısım organları ziyan oluyor. Kurban kesmek yerine fakirlere yardım edilsin.”

Bu yaklaşım, kusurun acısını İslam’dan çıkarmaktır, bir. İkinci olarak, bu ibadet Hz. Peygamber (s.a.s.) zamanından beri yapılmaktadır. Onun mirasıdır. Bunu kaldırdığınız zaman yeri boş kalır. Bir değerimiz kaybolup gider, üç. Böyle bir şeyi yapmaya hiç kimsenin hakkı yoktur, din hiç kimsenin keyfine göre yapılandırılacak, şekillendirilecek bir yapı değildir. Hem biz kim oluyoruz ki dine şekil vermeye kalkıyoruz, dört. Biz bu dine birilerine şirinlik yapmak, inancımızın hasmı olanlara sempatik görünmek için inanmadık, beş. Altıncı olarak: Şu veya bu gibi temelsiz gerekçelerle İslam’ın temel değerleriyle oynadığımız takdirde her tarafından tırtıklanmaya başlanacak olan Yüce İslam Allah’ın gönderdiği din olmaktan çıkar. Bugün kurban ibadetinin yerine kendilerince çağdaş ve farklı bir şey ikame etmeye çalışanlar yarın bu taleplerini başka ibadetler için de dile getireceklerdir. Örneğin, “Suudilere bu kadar paramız gidiyor. Bu parayı Araplara yedireceğimize ülkemizdeki fakirlere dağıtalım.” diyenler çıkacaktır. Sonra sıra namaza, ardından oruca ve diğer ibadetlere gelecektir. Sonuçta İslam, o insanların kendi zihin dünyalarında şekillendirdikleri ve onlara hizmet eden bir din olacaktır. Allah’ın indirdiği din olmaktan çıkacaktır. Unuttuğumuz şey, böylesi tekliflerle bize akıl verenlerin son hak dini ortadan kaldırana kadar durmayacaklarıdır. Dolayısıyla dertleri dinin kendisidir.

Sonuç olarak, Resulüllah’ın uygulaması bizim için yeterlidir. Bununla birlikte hikmet boyutunu elbette anlatmak durumundayız. Çünkü dinimizde hikmetten yoksun bir ibadet yoktur. Kurbanın, zenginler ile fakirler arasında bir yardımlaşma köprüsü olduğu, onlara ihtiyaç sahiplerini düşünme hassasiyetini kazandırdığı gibi.

Mezhepsel farklılıkları bahane etmek
Bir insanın, kurban ibadetine mezheplerin farklı yaklaştığını dile getirerek olsa da olur olmazsa da yaklaşımı sergilemesi asla doğru olmaz. Sünnet veya vacip olarak değerlendirmelerine bakarak kurban ibadetimizi değersizleştiremez. Evet, durum dedikleri gibidir, farklı hükümler vermişlerdir. Ama hiçbiri bunun Peygamber uygulaması olduğunu inkâr etmemiştir. Her mezhep bu ibadeti övmüştür, yapılmasını teşvik etmiştir. Ama zorunluluk açısından farklı yaklaşımlar sergilemişlerdir. Dolayısıyla söz konusu ibadetin mevcudiyetiyle ilgili olarak en küçük bir şüphe dile getirilmemiştir. Bu iddia, modern zamanların ve dinle ilgili derununda problem olanların sorunudur. Dolayısıyla kurban; Müslümanın namazı, orucu, haccı gibidir. Namazından nasıl vazgeçemezse kurbanından da vazgeçemez.

Kurbana İslam dışından dayanak aramak
Kurban bağlamında yüreğimizi yakan bir diğer husus, bu ibadetin Şamanizm ile bağdaştırılmasıdır. Bu iddia Müslümanlara saygı duymamaktan çok öte bir akide sorununu da gözler önüne sermektedir. Allah, kitabında Habil ile Kabil’in kurban takdim etmesinden bahseder. Rabbimiz Habil’in kurbanını kabul buyurur. (Maide, 5/27-32.) Demek ki Şamanizm âdeti ta Hz. Adem ile birlikte başlamıştır!!! Dünyaya Şamanizm’i getiren Hz. Âdem’dir!!! Kur’an’da Saffat suresinde Hz. İbrahim’in oğlunu kurban etme rüyasından bahisle Allah’ın ona bir kurban hediye ettiğinden bahsedilir. Öyleyse Hz. İbrahim de bir Şamanizm göstergesi olan bu kurban kesme işine bulaşmıştır!!! Keza Bakara suresinde geçtiğine göre, Hz. Musa Yahudilerden kurban kesmelerini istemiş, onlar da özelliklerini sormuşlardır. Sonuçta kesilecek hayvanı onlara tarif etmiştir. (Bakara, 2/67-71.) Öyleyse o da bu işe kenarından karışmıştır!!! Ve geldik sonunda Hz. Muhammed’e. Kur’an’da hac bağlamında kurban meselesi dile getirilir. (Bakara, 2/196; Maide, 5/95,97; Hac, 22/36.) Öyleyse o da bu işin son halkasını oluşturmaktadır!!!

Sözün özü ilahi dinlerin tamamında kurban vardır. Bu nedenle Şamanizm ile ilintilendirmek, her peygamberi kapsayan bir suçlamayı peşinden getirir. Ayrıca farkında olunmadan, kurbanla ilgili ayetleri zikreden Rabbimiz de işin içine sokulmuş olur. Esasında bu söylemde bir cehalet durumu kesinlikle söz konusu değildir. Amaç İslam’ın bir değerini tahrif etmektir. Lakin tam tersine, bu saldırı bizim dinimize dolayısıyla kurbanımıza olan bağlılığımızı daha da güçlendirmektedir.

Kurbanı sadece hacılar mı keser?
Bazıları şöyle bir sözle inceden inceye mesaj vermek ister: “Hac görevi dışında Kurban Bayramı günlerinde kurban kesileceği hususu Allah’ın kitabında geçmiyor.” Şüphe uyandırma maksatlı bu söz son derece yanlıştır. Şöyle ki hacda kurban kesileceğini beyan eden ayetlerden, hacca gelmeyenlerin kurban günlerinde kurban kesmeyeceği anlamı çıkmaz. Kaldı ki Hz. Peygamber’in (s.a.s.) kendisi yani ayetlere muhatap olan ilk insan bunu böyle anlamış ve hayatında tatbik etmiştir. Bizim örnek alacağımız kişi de odur. Ayrıca bir şeyin varlığını tespit etmek için ille de Kur’an’da bulunmasını şart koşacak olursak bu din yaşanmaz hâle gelir. Çünkü yüce dinimizin belki de yüzde yetmişi hadislere dayanmaktadır. Kur’an’da bunlarla veya pratiğiyle ilgili bir şey bulamayız. Bu durumda nasıl hadislere dayanmak zorundaysak kurban ibadetinde de aynı zaruret vardır. Unutmamak gerekir ki bu peygamber sadece sahabilerin peygamberi değildi, bizim de peygamberimizdir. Allah’ın kitabında ona bahşedilen “açıklama görevi” (Nahl, 16/44.) sadece kendi dönemiyle kayıtlı değildir. Bizim için de geçerlidir. O, tüm zamanların elçisidir. Ayrıca biz şunları da biliyoruz: Resulüllah, hicretin ikinci yılından itibaren vefat edene kadar her yıl kurban kesmiştir. (Ebu Davud, 1136.) Hatta bir defasında Medine’de iki besili koçu, hacda da yedi deveyi bizzat kendisi kesmiştir. (Buhari, 1551,1712.) Bunun yanında kurban günlerini bir şenliğe dönüştürmüştü. Kesilen hayvanlarından birer parça aldırtır, bunları bir tencerede kaynattırır ve herkes etten atıştırırdı. Böylece kurban ibadeti neşe içerisinde yerine getirilmiş olurdu. (İbn Mace, 3158.)

Bunun yanında Sevgili Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: “Hâli vakti yerinde olup da kurban kesmeyen kimse bizim mescidimize yaklaşmasın.” (İbn Mace, 3123.) “Ey insanlar! Her aile için her yıl kurban kesilmelidir.” (Ebu Davud, 2790.) “Kurban günü bir insanın Allah için kurban keserek kan akıtmasından başka yapacağı daha güzel bir iş olamaz. Kestiği kurban kıyamet günü boynuzları, kılları ve tırnaklarıyla gelecektir. Kurbanın kanı toprağa düşmeden Allah katında yüce bir mevkie ulaşır. Öyleyse gönül hoşluğu ile kurbanlarınızı kesin.” (Tirmizi, 1493.) Hz. Ömer’in oğlu Abdullah da Hz. Peygamber’in ve Müslümanların kurban kestiklerini, bunun onların uygulaması olarak devam ettiğini ifade etmiştir. (İbn Mace, 3114.)

Tasarım © 2021 Temmuz - Dijital Yayınlar Daire Başkanlığı
  • Kenarlıklı
  • Tam Ekran
h1, h2, h3 { color: #2f2f2f; } a { color: #2f2f2f; } .page-header-top:before { background: #2f2f2f; } .page-separator { border-top-color: #2f2f2f; } .page-separator:before { border-bottom-color: #2f2f2f; } .page-footer { background: #2f2f2f; } @media screen and (max-width: 767px) { .page-header-top { background: #2f2f2f; } } .main-nav li ul { border-right-color: #2f2f2f; border-bottom-color: #2f2f2f; border-left-color: #2f2f2f; } .main-nav li li a { border-top-color: #2f2f2f; border-bottom-color: #2f2f2f; color: #2f2f2f; } .main-nav li li:hover > a { color: #2f2f2f; } .main-nav li li.active > a, .main-nav li li.active:hover > a { background: #2f2f2f; color: #fff; } .main-nav .switcher i { border-color: #2f2f2f; background: #2f2f2f; } .secondary-nav > li > a:after { border-bottom-color: #2f2f2f; } .secondary-nav .dropdown{ background: #2f2f2f; } .woocommerce .product .summary .product_meta .posted_in a:hover { background: #2f2f2f; } .woocommerce .product .summary .product_meta .posted_in a:hover:before{ border-right-color: #2f2f2f; } .woocommerce .product .summary .tagged_as:before{ color: #2f2f2f; } .bread-crumbs { border-top-color: #2f2f2f; } .bread-crumbs:before { border-bottom-color: #2f2f2f; } .not-found h1:after, .not-found h1:before { background: #2f2f2f; } .tag-links a:hover { background: #2f2f2f; } .tag-links a:hover:before{ border-right-color: #2f2f2f; } .not-found p { border-top-color: #2f2f2f; border-bottom-color: #2f2f2f; } .not-found p:after { border-top-color: #2f2f2f; } .not-found p:before { border-bottom-color: #2f2f2f; } .author-info { border-top-color: #2f2f2f; border-bottom-color: #2f2f2f; } .author-info:after, .author-info:before { border-bottom-color: #2f2f2f; } .author-info .cross:after, .author-info .cross:before { background: #2f2f2f; } .best-reviews h4 span { background: #2f2f2f; } .best-reviews .more { border-top-color: #2f2f2f; border-bottom-color: #2f2f2f; } .best-reviews .more:after, .best-reviews .more:before { background: #2f2f2f; } .best-reviews .owl-buttons div:hover { color: #2f2f2f; } .best-reviews .owl-buttons div:before { border-color: #2f2f2f; background: #2f2f2f; } .categories .head:before { border-top-color: #2f2f2f; border-bottom-color: #2f2f2f; } .categories .head span { background: #2f2f2f; } .categories .owl-buttons div:hover { color: #2f2f2f; } .categories .owl-buttons div:before { border-color: #2f2f2f; background: #2f2f2f; } .countdown p { border-top-color: #2f2f2f; } .countdown p:after { border-bottom-color: #2f2f2f; } .countdown li { color: #2f2f2f; } .countdown .sep { background: #2f2f2f; } .latest-article { border-top-color: #2f2f2f; } .latest-article:after { border-top-color: #2f2f2f; } .latest-articles hr { border-top-color: #2f2f2f; border-bottom-color: #2f2f2f; } .latest-articles h4 span { background: #2f2f2f; } .latest-articles .more { border-top-color: #2f2f2f; border-bottom-color: #2f2f2f; } .latest-articles .more:after, .latest-articles .more:before { background: #2f2f2f; } .latest-articles-alt h4 span { background: #d3d2cc; color: #2f2f2f; } .latest-articles-alt h4 i:after, .latest-articles-alt h4 i:before { background: #2f2f2f; } .latest-posts .head-line i{ color: #2f2f2f; } .latest-posts .head-line{ border-top: 2px solid #2f2f2f; border-bottom: 1px solid #2f2f2f; } .latest-posts h2 { border-top-color: #2f2f2f; border-bottom-color: #2f2f2f; } .latest-posts h4 span { background: #2f2f2f; } .pagination .active { border-color: #2f2f2f; background: #2f2f2f; } .process i { color: #2f2f2f; } .process i:after { box-shadow: inset 0 0 0 1px #2f2f2f, 0 0 0 2px #2f2f2f; } .process li:hover i:after { background: #2f2f2f; } .timeline li { border-color: #2f2f2f; } .timeline li:before { border-left-color: #2f2f2f; } .timeline li:nth-child(even):before { border-right-color: #2f2f2f; } .timeline .icon { border-color: #2f2f2f; background: #2f2f2f; } .timeline .title { background: #2f2f2f; } .timeline .title:before { border-top-color: #2f2f2f; } @media screen and (max-width: 767px) { /* phone */ .timeline li:before { border-right-color: #2f2f2f; } } .sitemap li a { border-top-color: #2f2f2f; border-bottom-color: #2f2f2f; } .sitemap li a:after, .sitemap li a:before { background: #2f2f2f; } .sitemap li li:before { background: #2f2f2f; } .sitemap li li a:hover { color: #2f2f2f; } .contacts { border-top-color: #2f2f2f; } .contacts:before { border-bottom-color: #2f2f2f; } .contacts p span { color: #2f2f2f; } .contacts .social:hover { color: #2f2f2f; } .contacts .social:before { border-color: #2f2f2f; background: #2f2f2f; } .feedback { border-top-color: #2f2f2f; } .feedback:before { border-bottom-color: #2f2f2f; } .composer .text h3:after { border-bottom-color: #2f2f2f; } .composer .text h3:before { border-top-color: #2f2f2f; } .composer .text .hr-alt { border-color: #2f2f2f; } .composer .text.intro .icons li:after { background: #2f2f2f; } .composer .text.intro .icons li{ color: #2f2f2f; } .composer .text.intro .icons li:before { background: #2f2f2f; } .composer .accordion dt span:before { background: #2f2f2f; } .composer .accordion-large dt { border-top-color: #2f2f2f; } .composer .accordion-large dt:before { border-bottom-color: #2f2f2f; } .button { background: #2f2f2f; } .button:hover { color: #2f2f2f; } .button-bordered:hover:before { border-color: #2f2f2f; } .button-alt { background: #c1c0b4; color: #2f2f2f; } .button-alt:hover { background: #2f2f2f; color: #c1c0b4; } .button-alt.button-bordered:before { border-color: #2f2f2f; } .button-alt.button-bordered:hover:before { border-color: #c1c0b4; } .composer .progress-bar .bar { background: #2f2f2f; } .composer .progress-bar-alt li { border-color: #2f2f2f; } .composer .tabs > label { border-color: #2f2f2f; background: #2f2f2f; } .list i{ color: #2f2f2f; } .link-cont a:after{ background: #2f2f2f; border-color: #2f2f2f; } .link-cont a:hover{ color: #2f2f2f; } .widget-calendar .ui-datepicker-calendar th{ background: #2f2f2f; } .blog .item:after, .blog .item:before, .portfolio .item:after, .portfolio .item:before{ border-color: #2f2f2f; } .portfolio:not(.gallery) .item{ border-color: #2f2f2f; } .portfolio .secondary-filter-mobile i{ background: #2f2f2f; } .blog .item-footer, .portfolio .item-footer{ border-color: #2f2f2f; } .blog.single-item .item-footer .tags, .portfolio .item-footer .tags{ color: #2f2f2f; } .portfolio.single-item .proj-details .head{ color: #2f2f2f; border-color: #2f2f2f; } .portfolio .item-footer:after, .portfolio.single-item .content-part:before, .portfolio.single-item .content-part, .portfolio.single-item .proj-details .head:before{ border-color: #2f2f2f; } .portfolio .item-footer:after, .portfolio.single-item .proj-details .head span:after, .portfolio.single-item .proj-details .head span:before{ background: #2f2f2f; } .portfolio.single-item .proj-details ul>li i{ background: #2f2f2f; } .portfolio.single-item .proj-details ul>li span{ color: #2f2f2f; } .choose-post, .choose-post>div, .choose-post .prev, .blog .item{ border-color: #2f2f2f; } span.categor{ background: #2f2f2f; } .post-info{ color: #2f2f2f; } .offer .offer-item h4 span{ background: #2f2f2f; } .comments, .comments:before, .comments:after, .offer, .offer:before, .offer:after{ border-color: #2f2f2f; } .woocommerce #page-meta, .woocommerce #page-meta:before, .woocommerce ul.products .product{ border-color: #2f2f2f; } .widget .head, .widget .widget-title, .widget .head:before, .widget .widget-title:before{ border-color: #2f2f2f; color: #2f2f2f; } .widget .head span:after, .widget .head span:before, .widget .widget-title span:after, .widget .widget-title span:before{ background: #2f2f2f; } #searchform>div:before, .price_slider .ui-slider-range{ background: #2f2f2f; } #searchform>div.hover-search:before{ color: #2f2f2f; } .star-rating>span:before, .comment-form-rating .stars .stars-active{ color: #2f2f2f; } .woocommerce .woocommerce-breadcrumb, .woocommerce .woocommerce-breadcrumb:before{ border-color: #2f2f2f; } .woocommerce #list-or-grid>div.active, .woocommerce .product .woocommerce-tabs .tabs>li.active a, .woocommerce .related.products .owl-buttons div:hover{ color: #2f2f2f; } .woocommerce #list-or-grid>div, .woocommerce table tbody .product-remove .remove:hover:before, .woocommerce .product .woocommerce-tabs .tabs>li, .woocommerce #review_form #submit, .woocommerce .related.products h2:before, .woocommerce .related.products .owl-buttons div:before{ background: #2f2f2f; } .woocommerce .cart-collaterals>*, .woocommerce .cart-collaterals>*:before, .woocommerce .product .summary .product_meta, .woocommerce .product .summary .product_meta:before, .woocommerce .product .summary .product_meta:after, .woocommerce .related.products h2, .woocommerce .related.products .owl-buttons div:before{ border-color: #2f2f2f; } #comments .comment-text>.meta [itemprop="author"], .woocommerce #review_form #submit:hover{ color: #2f2f2f; } .woocommerce table tbody .product-remove .remove:before{ border-color: #2f2f2f; color: #2f2f2f; } .woocommerce table thead, .woocommerce .product .summary .main-features .features>div i, .woocommerce .product .summary .product_meta a:after{ background: #2f2f2f; } .woocommerce .shipping-calculator-form .button, .woocommerce .shipping-calculator-form>:first-child:hover:before{ color: #2f2f2f; } .woocommerce .shipping-calculator-form .button:hover{ background: #2f2f2f; } .composer .tabs > input:checked + label { color: #2f2f2f; } .composer .toggles dt span:before { background: #2f2f2f; } .widget .head { border-top-color: #2f2f2f; color: #2f2f2f; } .widget .head:before { border-bottom-color: #2f2f2f; } .widget .head span:after, .widget .head span:before { background: #2f2f2f; } .widget-categories li i { background: #2f2f2f; } .widget-authors .owl-buttons div:hover { color: #2f2f2f; } .widget-authors .owl-buttons div:before { border-color: #2f2f2f; background: #2f2f2f; } .widget-comments .author i { background: #2f2f2f; } .widget-commented .icon { background: #2f2f2f; } .widget-commented .icon:after { border-top-color: #2f2f2f; border-left-color: #2f2f2f; } .widget-twitter li i { border-color: #2f2f2f; color: #2f2f2f; } .widget-tags a:hover { border-color: #2f2f2f; } .widget-reviews li div { background: #2f2f2f; } .widget-social ul { border-color: #2f2f2f; background: #2f2f2f; } .widget-alt-about .social:hover { color: #2f2f2f; } .widget-alt-videos .item { border-color: #2f2f2f; }